HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget (”Vi” i någon böjningsform såsom ”Oss”, ”Vår” etc.) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Vi får del av när Kunden skapar ett användarkonto för mobilapplikationen, webbapplikationen eller när Kunden använder våra Tjänster. Bolaget kommer se till att personuppgifter hanteras på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan gäller endast för Bolagets kunder som använder Vår mobilapplikation, webbapplikation och Tjänster.

1. Personuppgifter som behandlas

 1. Namn,
 2. Kontaktuppgifter, så som, adress, epostadress, telefonnummer
 3. enhetsnummer,
 4. IP-nummer,
 5. geografisk data,
 6. Facebook-information (om tillämpligt),
 7. information om en beställning, och
 8. betalningsinformation och köphistorik; produkt, pris och tillfälle.

Om Du använder Tjänsten (utan att skapa ett användarkonto): Vi kan komma att samla in, använda och lagra särskild, begränsad information som rör din användning av Tjänsten, utöver vad som nämnts ovan, i syfte att bättre förstå den typ av besökare eller Kund som besöker webbapplikationen eller använder Tjänsten och för att förbättra Vårt erbjudande. Information som Vi samlar in om besökare i Tjänsten ger inte möjlighet till att identifiera enskilda personer och behandlas endast i anonym, aggregerad form, och kommer endast användas för att analysera Tjänsten.

När du skapar ett användarkonto i Tjänsten kommer även viss information inhämtas automatiskt av Oss. Automatiskt insamlade personuppgifter är följande:

 1. Information om hur du använder Tjänsten,
 2. teknisk information, innefattande ditt unika enhetsnummer, språk och information om identifiering samt nätverksprestanda, och
 3. lokaliseringsuppgifter.

Vi kan förutom de personuppgifter som tidigare nämnts även komma att samla in uppgifter genom tekniska lösningar för analys. Vi kan komma att samla in och analysera personuppgifter och avidentifierad användardata i syfte att förbättra Tjänsten och anpassa erbjudanden.

2. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

2.1 Att leverera Tjänsten: Vi behandlar de insamlade personuppgifterna för flera ändamål. Framförallt används personuppgifterna för att tillhandahålla Tjänsten till dig, men också för att hantera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner samt för att uppfylla säkerhetskrav och andra lagstadgade krav som ställs på Oss.

2.2 Att kunna förbättra, utveckla och analysera Tjänsten: Vi behandlar även de insamlade personuppgifterna för att kunna genomföra kundundersökningar samt för att kunna analysera, arbeta med och förbättra användarupplevelsen av Tjänsten samt säkerställa dess tekniska funktionalitet. Vi kan också komma att behandla personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

2.3 Att kunna kommunicera med dig och ge dig erbjudanden: Vi behandlar vidare de insamlade personuppgifterna för att kunna kommunicera med dig som användare, profilera intressen och kunna ge rekommendationer på innehåll, och för att kunna skicka dig information om Oss via e-post. Detta innefattar marknadsföring av Våra varor och tjänster, i t.ex. nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring. Skulle du inte vilja att Vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inbegripet profilering, så kan du alltid kontakta Oss och avanmäla dig från sådana framtida utskick.

2.4 Att kunna utföra analys av historisk och aggregerad anonyma användardata: Vi utför analys på historisk och aggregerad anonyma användardata för att förbättra Vår förståelse för Våra kunder och för att därmed kunna förbättra Tjänsten och Våra erbjudanden.

2.5 Att kunna integrera Tjänsten med sociala medieplattformar: Vi samlar in information från din profil på dessa tjänster för att kunna anpassa Tjänsten till dig, och för att förbättra vår kommunikation med dig.

3. Hur Vi Delar Information

3.1 Vi kan komma att dela dina personuppgifter och annan information till underleverantörer för att t.ex. kunna:

 1. Tillhandahålla Tjänsten till dig,
 2. kunna låta dig få access till Tjänsten genom tredjepartsinlogg,
 3. hantera datalagring på externa servrar,
 4. tillhandahålla supporttjänster till dig,
 5. kommunicera med dig för att svara på eventuella frågor,
 6. genomföra kundanalyser och analysera kundbeteende, användarupplevelse och användning av Tjänsten, och
 7. anpassa Tjänsten till dig för att maximera kundupplevelsen.

3.2 TrueORDER AB tillhandahåller Bolaget mjukvaran för Tjänsten och agerar, i egenskap av underleverantör, som personuppgiftsbiträde för dina personuppgifter.

3.3 Information som du uppger till en tredjepartsleverantör, vars hemsida och tjänst är integrerad till Vår webbapplikation, kommer att uppges till den tredje parten och behandlas enligt sådan tredjepartsleverantörs användarvillkor och personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du tar del av sådana parters användarvillkor och personuppgiftspolicyer.

4. Hur Länge Sparar Vi Dina Personuppgifter?

4.1 Vi lagrar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

4.2 Vi sparar uppgifter om dig som Kund så länge som du är en aktiv kund eller har ett användarkonto hos Oss, TrueORDER AB, eller annat företag som ingått tjänsteavtal med TrueORDER AB avseende tillhandahållande av mobilapplikation och/eller webbapplikation för beställningar. Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto och vi kommer då att radera dina personuppgifter. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav samt hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Oss.

5. Var Lagrar Vi Dina Personuppgifter?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Vi kommer vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina personuppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

6. Vad Har Du För Rättigheter?

6.1 Rätt till tillgång: Du har rätt att vända dig till Oss i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Vi kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med en kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Vi komma att ta ut en administrationsavgift.

6.2 Rätt till rättelse och begränsning: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

6.3 Rätt till radering: Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att Vi inte kan radera dina personuppgifter.

6.4 Rätt att invända: Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

6.5 Rätt till dataportabilitet: Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Oss som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

6.6 Rätt att lämna in klagomål: Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Oss, kontaktuppgifter finns i avsnitt 7.2. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

eller via e-post till

datainspektionen@datainspektionen.se

7. Ytterligare Information Om Hur Vi Behandlar Personuppgifter

7.1 Du kommer att informeras om eventuella ändringar i vår behandling av personuppgifter nästa gång du loggar in på ditt användarkonto. Om ändringarna är väsentliga, kommer Vi även meddela dig på ett sätt som är lämpligt för omständigheterna, exempelvis via e-post till den e-postadress du uppgivit till Oss.

7.2 För mer information om hur Vi behandlar och skyddar personuppgifter kan du kontakta Oss genom info@kassacentralen.se.

8. INSTRUKTIONER FÖR RADERING AV DATA

För att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) tillhandahåller vi här information om hur du kan radera alla personuppgifter från vår databas.

För att ta bort ditt konto öppnar du mobil- eller webbplatsapplikationen, loggar in och går till avsnittet konto/inställningar och klickar på knappen "Ta bort konto".

Du kan ta bort ditt användarkonto när som helst och all din personliga information kommer att raderas från alla våra databaser.